Γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 2119/1994 σχετικά με τη διαδικασία καταρτισμού των Μητρώων Αρρένων, συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ο ονομαστικός κατάλογος των κατά το προηγούμενο έτος γεννηθέντων στο Δήμο μας ή αλλού άρρενα τέκνα δημοτών μας, ο οποίος τοιχοκολλείται στον καθορισμένο για τον σκοπό αυτό τόπο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι το τέλος του μήνα Μαΐου να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους επί του περιεχομένου του ως άνω καταλόγου.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Καραμπακάλης