Ο Δήμος Δοξάτου, στο πλαίσιο του ν. 5036/23 άρθρο 90 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.

Ποιες οφειλές αφορά:

1) Στη ρύθμιση του άρθρου 90 Ν. 5036/23, υπάγονται κάθε είδους οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 υπό προϋποθέσεις, σε έως 36 ή έως 72 δόσεις.

Αριθμός δόσεων (έως 36 ή έως 72)

Οι οφειλές μπορούν αν ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο.

2) Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023.

Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους (οφειλές από συμβάσεις π.χ. μισθώματα).

Ελάχιστο ποσό δόσης: Ελάχιστη δόση 30 €

Προθεσμία αίτησης: Έως 30/06/2023

Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται προς τον Δήμο Δοξάτου, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 30/06/2023 23:59 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: [email protected] .Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο).

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

Α) Για φυσικά πρόσωπα

  1. Αίτηση
  2. Αστυνομική Ταυτότητα
  3. Εκκαθαριστικά των 5 τελευταίων ετών
  4. Ποινικό Μητρώο (να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο). Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του με την υποβολή της αίτησης να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 8 όπου θα αναγράφει «θα προσκομισθεί άμεσα με την παραλαβή του».

Β) Για Νομικά Πρόσωπα

  1. Αίτηση
  2. Καταστατικό
  3. Δηλώσεις 5 τελευταίων ετών
  4. Αστυνομική Ταυτότητα Διαχειριστή
  5. Ποινικό Μητρώο Διαχειριστή (να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο). Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του με την υποβολή της αίτησης να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 8 όπου θα αναγράφει «θα προσκομισθεί άμεσα με την παραλαβή του»