Η Διεύθυνση Δασών Δράμας διοργανώνει το πρόγραμμα «Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων Δασεργατών» Ν. Δράμας, το οποίο πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 13/02/2023 έως και την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 10:00 – 14:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας, στο κτήριο του Δημαρχείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για το δάσος, τις λειτουργίες του, την προστασία και την αειφορική διαχείρισή του, τις βασικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας που διέπουν την προστασία και διαχείρισή του. Τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας, τους τρόπους εκμετάλλευσης των δασών, τα είδη των δασικών προϊόντων, την διαδικασία και τα έγγραφα/έντυπα που εκδίδονται σε κάθε στάδιο της παραγωγής τους, τον έλεγχο των υλοτομιών, την τήρηση κανόνων και υποχρεώσεων κατά τη διενέργεια δασικών εργασιών, τους κανόνες ασφάλειας και υγείας των δασεργατών. Για τη θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχόμενων Δασεργατών έχουν οριστεί ως εκπαιδευτές υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών του Νομού Δράμας.

Η θεωρητική εκπαίδευση διενεργείται μια φορά τον χρόνο. Η εκπαίδευση λήγει με την εξεταστική διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά προκειμένου να αξιολογηθούν για τις γνώσεις που αποκόμισαν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δασών εκδίδει τη Βεβαίωση Θεωρητικής Εκπαίδευσης για κάθε επιτυχόντα.