Μία πολύ σημαντική εγκύκλιος εκδόθηκε πρόσφατα από τον ΕΦΚΑ (υπ’ αριθμ. 60/2021), η οποία έχει τον τίτλο «Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ κ.λπ.». Με την εγκύκλιο αυτή, που εκδόθηκε για να εφαρμοσθεί νομοθετική ρύθμιση που ψηφίσθηκε τον Απρίλιο του 2021, επιλύεται θετικά για ασφαλισμένους του ΟΓΑ ένα θέμα που ταλαιπωρούσε αρκετούς τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχουν πολλοί που ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ επί σειρά ετών και όταν συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζοντας τα ασφαλιστικά δεδομένα διαπίστωσαν ότι κάποιοι κακώς ασφαλίζονται από κάποιο χρονικό σημείο και μετά και ότι αντί του ΟΓΑ έπρεπε να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ.

Αυτό δεν ήταν μόνο μια ανατροπή στον ασφαλιστικό σχεδιασμό που επέφερε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας. Η αλλαγή φορέα ασφάλισης από ΟΓΑ σε ΟΑΕΕ σήμαινε πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές. Οι εισφορές του ΟΑΕΕ ήταν σημαντικά υψηλότερες από αυτές του ΟΓΑ, έτσι λοιπόν ο ασφαλισμένος βρισκόταν προ ενός καταλογισμού εισφορών που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αρκετά υψηλός, ιδιαίτερα αν η αλλαγή ασφάλισης έπρεπε να γίνει για αρκετά χρόνια. Πέραν αυτού δε, υπήρχε και η σημαντικότατη επιβάρυνση από πρόσθετα τέλη.

Διαγραφή οφειλών

Με τη νέα ρύθμιση και την εγκύκλιο θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι καλώς ασφαλίσθηκαν στον ΟΓΑ, οι δε οφειλές που προέκυψαν από την αλλαγή της ασφάλισης από ΟΓΑ σε ΟΑΕΕ διαγράφονται. Και αυτό γίνεται είτε είχαν πληρώσει τις εισφορές του ΟΓΑ, είτε όχι. Βεβαίως για τη συνταξιοδότηση οι οφειλές στον ΟΓΑ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ, άλλως το πέραν αυτού του ορίου ποσό πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη ρύθμιση αυτή, η οποία θα απεμπλέξει αρκετούς ασφαλισμένους από οφειλές στις οποίες προφανώς δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και οι οποίες αποτελούσαν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης.

Κατά τη ρητή αναφορά της εγκυκλίου, η νέα ρύθμιση καλύπτει τόσο ασφαλισμένους που η αίτηση συνταξιοδότησής τους εκκρεμεί, όσο και ασφαλισμένους που οι υποθέσεις τους εκκρεμούν ενώπιον διοικητικών οργάνων μετά τη διατύπωση αμφισβητήσεων σε σχέση και με την αλλαγή ασφάλισης αλλά και τον γενόμενο καταλογισμό. Βεβαίως αν ο ασφαλισμένος μετά τον καταλογισμό εισφορών έχει καταβάλει τα ποσά που του ζητήθηκαν, δεν μπορεί να τα αναζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Πηγή: imerisia.gr