Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Δράμας ανακοινώνονται τα εξής:

Εκδόθηκε η αριθμ. Πρωτ.: 70/12.01.2023 (ΑΔΑ: 62ΣΒ4653ΠΓ-2ΘΞ, ΦΕΚ Β’ 277/24-01- 2023) Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση στα πλαίσια του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», για την δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 68, παρ. 3).

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η πρόσκληση αφορά:

-Υποδράση (α): «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης τομέα αλιείας.

-Υποδράση (β): «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης τομέα υδατοκαλλιέργειας.