ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 25/04/2019 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», για 8.933 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 149 προσλήψεις στο Δήμο Δράμας και 2 στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Συγκεκριμένα οι θέσεις στο Δήμο Δράμας είναι οι εξής:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 47 ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 34 ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΔΕ

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9 ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΠΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1 ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ

Στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης οι θέσεις είναι οι εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

-Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους

-Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr) έως και την Παρασκευή 03-05-2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 03-05-2019 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.