ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

  • Υποβλήθηκαν στην ΠΑΜΘ στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΠΑΜΘ στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης (ΑΔΑ:7Α5Ζ7ΛΒ-ΞΨ9) στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (www.eydamth.gr), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/199 κατά της εν λόγω Απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος δεν επιθυμεί  πλέον την ένταξή του, πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης να υποβάλει ενυπόγραφα σχετική αίτηση μη ένταξης στην οικεία ΔΑΟΚ, ώστε να μην του καταβληθεί η πρώτη δόση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

 

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης κ.α.α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α’